Науково-технічна бібліотека. Нові надходження

Б Ю Л Е Т Е Н Ь НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ
У БIБЛIОТЕКУ ГАО НАН України за 2020 р.

І С Т О Р І Я.  Г Е О Г Р А Ф І Я.
1 94(100) Всемирная история: в 24 т. Т. 9. Начало возрождения/ Бадак А.Н., Войнич И.Е., Волчек Н.М. [и др.].- Минск: Литература, 1996.- 592 c.
2 Т3(2Ук) Грушевський М.С. Історія України - Руси: в 11 т., 12 кн./ Грушевський М.С.; редкол.: П.С. Сохань (гол.) [та ін.].- [репринт. вид. 1936 р.].- К.: Наук. думка, 1991- .- (Пам’ятки іст. думки України).
    Т. 10: (роки 1657 – 1658).- 1998.- 408 с.
3 910.4 Комісаренко С.В. Моя Антарктика = My Antarctics: [книга-альбом] / Сергій Комісаренко.- К.: ЛАТ&K, 2020.- 112 c., іл.
Н А У К А . О С В І Т А. У Н І В Е Р С И Т Е Т И .
4-5 378.4(477-25)(09) Історія Київського університету: у 2 т./ Колесник В.Ф., Казакевич Г.М., Сокирко О.Г. [та ін.]; за ред. Губерського Л. В. [та ін.].- К.: ВПЦ “Київський ун-т“, 2019.
    Т. 1.- 716 с.
    Т. 2.- С. 721-1602.
6 378.4(477-25):929 Професори Київського університету: короткий біографічний довідник/ редкол.: Губерський Л.В. (гол.) [та ін.]- К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2019.- 634 с.: фото.
7 Ч-214 Інститут ядерних досліджень НАН України: 50 років наукових досліджень і звершень/ за заг. ред. В.І. Слісенка.- К.: ІЯД НАНУ, 2020.- 234 с.: фото.
8-9 Ч-214 Національна академія наук України - 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. / редкол.: О.С. Онищенко (гол.ред.) [та ін.]; НАНУ, НБУВ, Ін-т архівознавства.- К.: НБУВ, 2018.- (Джерела з історії науки в Україні).
    Кн. 2, ч. 2: (1971 – 1991).- 1136 с.
    Кн. 3: (1992 – 2018).- 584 с.
10 Ч-216 Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2020 року/ уклад. Цибань В.О.- К.: Академперіодика, 2020.- 31 с.
11 Ч-216 Тацій В.Я.: [до 80-річчя ректора Національного юридичного ун-ту ім. Ярослава Мудрого, почесного президента Національної академії правових наук України, акад. НАНУ Василя Яковича Тація]= Tatsiy V.Y.: [dedicated to 80th anniversary of Vasyl Yakovych Tatsiy].- [Х.], [2019].- 44 c.: фото.
12 Ч-617 Видавничий дім “Академперіодика” НАН України: 25 років у сяйві наукових знань/ уклад.-упоряд.: А.І. Радченко [та ін.]; відп. ред. О.Г. Вакаренко.- К.: Академперіодика, 2020.- 216 с.: іл.
13 018.2 Яцків Я.С. 50 років у сяйві наукових видань та їх авторів/ уклад. Л.В. Гладкохата.- К.: Академперіодика, 2020.- 290 с.: іл..
А С Т Р О Н О М I Я .  А С Т Р О Ф I З И К А .
14 52(0:01) Яцків Я.С. Нетипова біобібліографія / Ярослав Яцків; упоряд. і авт. вступ. ст. А.І. Радченко; ГАО НАНУ.- К.: Академперіодика, 2020.- 172 с.: іл.
15 52(023) Безкоровайний К. Моя подруга з темної матерії/ Кирило Безкоровайний, Дар’я Скрибченко.- Львів: Вид-во Старого Лева, 2020.- 60 с.- (Сер. “Малі науковці”).
16 52(023) Боровик В. Астрономія: самовчитель/ В. Боровик, І. Крячко. Популярна астрономія/ Каміль Фламмаріон; пер. з рос. вид. «К. Фламмаріонъ. Основы астрономіи в общепонятном изложеніи.- СПб.: Изд-во “Вестника знанія”, 1909”» І. Крячка.- К.: Академперіодика, 2019.- 142, 190 с. зустріч. паг. : іл.- (Сер. “Наука для всіх”).- Книга-перекрутка.
17 52(058) Astronomical Phenomena for the Year 2022/ prepared jointly by the Nautical Almanac Office US Naval Observatory and Nautical Almanac Office UK Hydrographic Office.- Washington, 2019.- 78 p.
18 52(09) Петрук О. Астрономія у Львівському університеті в 1800 - 1939 роках/ Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.- Львів, 2020.- 288 с.
19 52(092) Яцків Я.С. Хроніки постювілейного життя (2016 - 2019)/ Ярослав Яцків; ГАО НАН України.- К.: Академперіодика, 2020.- 288 с.
20 520.1 Virtual Observatory: Plate Content Digitization, Archive Mining and Image Sequence Processing: Proceedings of the International Workshop, Sofia, Bulgaria, April 27- 30, 2005.- Sofia: Heron Press Sci. Ser., 2006.- 416 p.
21 524.3(085) Apparent Places of Fundamental Stars 2019: for 64 Stars selected from the Sixth (6th) Catalogue of Fundamental Stars.- Heidelberg: Astronomische Rechen- Inst., 2018.- 39 p.
А С Т Р О Н О М I Я.  М А Т Е Р І А Л И   К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Й.
22 52(063) Young Scentists’ Conference (YSC).
24th Open Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics, Kyiv, April 24- 29, 2017: abstracts.- K., 2017.- 55 p.
V nadzag.: T. Shevchenko National Unіversity of Kyiv. Astronomy and Space Physics Department. Virtual Roentgen and Gamma Observatory.
23 52(063) Young Scentists’ Conference (YSC).
25th Open Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics, Kyiv, April 23- 28, 2018: abstracts.- K., 2018.- 48 p.
V nadzag.: T. Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy and Space Physics Department. Virtual Roentgen and Gamma Observatory.
24 52(063) Young Scentists’ Conference (YSC).
26th Open Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics, Kyiv, April 22- 27, 2019: abstracts.- K., 2019.- 48 p.
V nadzag.: T. Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy and Space Physics Department. Virtual Roentgen and Gamma Observatory.
Д И С Е Р Т А Ц I Ї.
25 52(021) Вавилова І.Б. Астроінформатика великомасштабних структур Всесвіту: дис. … д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.02/ Ірина Борисівна Вавилова; ГАО НАН України.- К., 2020.- 388 с.
26 52(021) Марсакова В.И. Переменность характеристик индивидуальных циклов пульсаций долгопериодических звезд: дис. ...канд. физ.-мат. наук: 01.03.02/ Владислава Игоревна Марсакова; ОГУ им. И. И. Мечникова МОН Украины.- Одесса, 2000.- 229 с.
27 52(021) Присяжний А.І. Фізичні умови у неоднорідній замагніченій фотосфері Сонця: дис. … канд. фіз.- мат. наук: 01.03.03/ Андрій Ігоревич Присяжний; ЛНУ ім. І. Франка МОН України, ГАО НАНУ.- Львів, 2020.- 164 с.
Ф I З И К А.
28 53(081) Ситенко О.Г. Вибрані наукові праці/ Олексій Григорович Ситенко; редкол.: В.Г. Бар’яхтар (гол.) [та ін.].- К.: ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАНУ, 2007.- 565 с.
Б І О Л О Г І Ч Н І  Н А У К И.  В І Р У С О Л О Г І Я.
29 577 Комісаренко С.В. Під знаком Нобеля: лідери наукового прогресу або роздуми вченого-біохіміка й імунолога про розвиток і значення наук про життя/ С.В. Комісаренко; уклад. В.М. Данилова.- К.: ФОП Мишалов Д.В., 2020.- 240 с., фото.
30 577.32 Булавин Л.А. Структура мономеров ДНК/ Л.А. Булавин, Д.Н. Говорун, Т.Ю. Николаенко.- К.: Наук. думка, 2014.- 206 с.- (Проект «Наук. книга»).
31 578 Комісаренко С.В. Світова коронавірусна криза/ Сергій Комісаренко.- К.: ЛАТ & K, 2020.- 120 c., іл.
М А Ш И Н О Б У Д У В А Н Н Я.  Т Е Х Н І К А  В  Ц І Л О М У.
32-39 62(092) Видатні конструктори України: за матеріалами наук. читань з циклу “Видатні конструктори України”: у 8 т./ за ред. Б.Є. Патона, М.З. Згуровського.- К., 2008-2018.
    Т. 1.- К.: ТОВ ВД “Екмо“, 2008.- 324 с.: іл.
    Т. 2.- К.: НТУУ “КПІ“, 2010.- 328 с.: іл.
    Т. 3.- К.: НТУУ “КПІ“, 2011.- 413 с.: іл.
    Т. 4.- К.: НТУУ “КПI“, 2012.- 332 с.: іл.
    Т. 5.- К.: НТУУ “КПI“, 2013.- 260 с.: іл.
    Т. 6.- К.: НТУУ “КПI“, 2014.- 293 с.: іл.
    Т. 7.- К.: Політехніка, 2015.- 324 с.: іл.
    Т. 8.- К.: Політехніка, 2018.- 256 с.: іл.
В І Й С Ь К О В А  Т Е Х Н І К А.
40 623.094 Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: збірник матеріалів ХХ наук.-техн. конф., м. Чернігів, 03-04 вересня 2020 р./ Держ . наук.-дослід. ін-т випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.- Чернігів: Брагинець О.В., 2020.- 295 с.
Е Н Ц И К Л О П Е Д І Ї.
41 Я20 Енциклопедія історії України. Том «Україна - українці». Кн. 2./ редкол.: Смолій В.А. (гол.) [та ін.].- К.: Наук. думка, 2019.- 835 с.: іл.
42 Я20 Енциклопедія Сучасної України. Т. 21: Мікро – Моя/ редкол.: Дзюба І.М. [та ін.].- К.: Ін-т енцикл. досліджень НАНУ, 2019.- 712 с.: іл.