Науково-технічна бібліотека. Нові надходження

Б Ю Л Е Т Е Н Ь НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ
У БIБЛIОТЕКУ ГАО НАН України за I півріччя 2019 р.

К У Л Ь Т У Р А . Н А У К А . О С В І Т А
1 Ч-214 Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (1918-2018)= Oles Honchar Dnipro National University / упоряд. М.В. Поляков та [ін.].- Дніпро, 2018.- 124 с.
2 Ч-214 Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2018 році/НАН України; відп. ред. В.Л. Богданов.- К., 2019.- 596 с.
3 Ч-216 Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2019 року/ уклад. В.О. Цибань.- К., 2019.- 31 с.: портр.
4 Ч-215 Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип.13/ редкол.: Я.С. Яцків [та ін.].- К., 2016.- 114 с.
5 Ч-215 Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип.14/ редкол.: Я.С. Яцків [та ін.].- К., 2017.- 132 с.
6 Ч-215 Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип.15/ редкол.: Я.С. Яцків [та ін.].- К., 2018.- 104 с.
7 Ч-214 Національна академія наук України: видатні досягнення (1918-2018)/ редкол.: Б.Є. Патон (голова) [та ін.].- К., 2018.- 320 с.: іл., портр.
8 Ч-214 Національна академія наук України (1918 - 2018): до 100-річчя від дня заcнування/ НАН України; редкол.: Патон Б.Є. (гол. ред.) [та ін.].- К., 2018.- 336 с.
9 Ч-214 Національна академія наук України: керівництво (1918-2018): біографічний енциклопедичний словник/ авт. кол.: Ю.О. Храмов (кер.) [та ін.]; відп. ред. В.Л. Богданов.- К., 2018.- 256 с.: портр.
10 Ч-214 Національна академія наук України: хронологія (1918-2018) / авт. кол.: Ю.О. Храмов (кер.) [та ін.]; відп. ред. В.Л. Богданов.- К., 2018.- 680 с.: іл.,портр.
11 Ч-214 Національна академія наук України у 2018 році/ НАН України.- К., 2019.- 49 с.: іл.
12 Ч-214 Основні наукові і науково-технічні результати досліджень в галузі астрофізики, астрономії і космології, отримані в наукових установах України в 2018 році: звіт про науково-організаційну роботу в 2018 р./ Наукова рада з проблеми "Астрономія"; упоряд. О.М. Патока; під ред. В.М. Шульги.- Х., 2019.- 40 с.
13 Ч-214 Патон Б.Є. Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2018 році та завдання на наступний період: доповідь президента НАН України академіка Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 25 квітня 2019 року / Б.Є. Патон.- К., 2019.- 56 с.
14 Ч-214 Сторінки історії Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона: збірник / під ред. О.А. Мазура.- К.; Х., 2018.- 128 с.
15 Ч-214 Страницы истории Института электросварки им. Е.О. Патона: сборник/ А.А. Мазур, Л.Б. Любовная, О.К. Маковецкая, В.И. Снежко - К.; Х., 2018.- 96 с.
16 Ч-214 Чорноморець Н. А фізиці - буяти між наук! Портрети учених Інституту фізики НАН України: до 90-річчя Інституту фізики НАН України/ Надія Чорноморець.- К., 2018.- 80 с.
17 Ч-214 The Short History of the E.O. Paton Electric Welding Institute/ ed. by A.A. Mazur.- Kyiv; Kharkiv, 2018.- 130 p.
М О В А. М О В О З Н А В С Т В О
18 811.16 Червоний Г. В. Слов’янський “ікс” або таємниці граматики/ Г. В. Червоний.- 2-ге вид., доп.- Рівне, 2017.- 151 с.
Х У Д О Ж Н Я   Л І Т Е Р А Т У Р А
19 Ш4/6 Печорна О. Грішниця / Олена Печорна.- Х., 2011.- 288 с.
20 Ш4/6 Печорна О. Фортеця для серця: роман/ Олена Печорна.- 2-ге вид.- Х., 2016.- 368 с.
С Л О В Н И К И . Д О В І Д Н И К И . Е Н Ц И К Л О П Е Д І Ї
21 Я20 Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне та біографічне видання/ уклад.: В.В. Болгов.- К., 2019.- 992 с.
22 Я20 Енциклопедія історії України. Том «Україна - українці». Кн. 1 / редкол.: Смолій В.А. (голова) [та ін.].- К., 2018.- 608 с.
23 Я20 Енциклопедія Сучасної України. Т.19: Малиш - Медицина/ Ін-т енциклопедичних досліджень; редкол.: Дзюба І.М. [та ін.].- К., 2018.- 688 с.
24 Я20 Енциклопедія Сучасної України. Т.20: Медична - Мікоян/ Ін-т енциклопедичних досліджень; редкол.: Дзюба І.М. [та ін.].- К., 2018.- 688 с.
Е К О Л О Г І Я
25 553 Новітня парадигма вилучення природних ресурсів з навколишнього середовища / Ін-т проблем природокористування та екології НАН України; під заг. ред. А.Г. Шапара.- Дніпро, 2018.- 128 с.
А С Т Р О Н О М I Я . А С Т Р О Ф I З И К А . Г Е О Д Е З I Я
26 520.1 Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до міжнародного визнання / [упоряд.: А.О. Корсунь, І.П. Крячко]; за ред. Я.С. Яцківа.- 2-ге вид., доп. та доопрац.- К., 2019.- 414 с.
27 523.44 Космічні вторгнення і планетарний захист біоресурсів= Space Invasion and Planetary Protection of Bioresurs: метод. посібник/ О.В. Мозговий, О.Ф. Стєклов, А.П. Відьмаченко [та ін.]. – Вінниця; Київ, 2019.- 159 с.
28 524.8 Парновський С. Як влаштовано Всесвіт: вступ до сучасної космології/ Сергій Парновський, Олексій Парновський.- Львів, 2018.- 248 с.
29 528.4 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць Західного геодезичного товариства УТГК. Вип. І (37)/ гол. ред. І.С. Тревого.- Львів, 2019.- 120 с.
30 52(06) The Astronomical Almanac for the year 2020.- Washington; Taunton, 2019.- pag.var.
31 52(058) Astronomical Phenomena for the Year 2021/ Prepared Jointly by The Nautical Almanac Office US Naval Observatory and her Majesty's Nautical Almanac Office UK.- Wash., 2018.- 82 p.
32 520.1 Southern Africa Large Telescope (SALT): Annual Report 2018.- Capetown, 2018.- 101 p.
А С Т Р О Н О М I Я . М А Т Е Р І А Л И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Й
33 52(063) Астрономія і сьогодення: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., м. Вінниця, 12 квітня 2019 р./ ред. В.Ф. Заболотний.- Вінниця,2019.- 202 с.
34 52(063) Міжнародна наукова конференція "Астрономічна школа молодих вчених", Ужгород (Колочава),21-23 трав. 2019 р.: програма і тези доп. / під заг. ред. В.А. Захожая [та ін.].- К.; Ужгород, 2019.- 50 c.
35 52(063) Astronomy and Space Physics in the Kyiv University: Intern. Conf., Kyiv, May 28-31, 2019: book of abstracts=Астрономія та фізика космосу в Київському університеті: Міжнародна конф. в рамках Днів науки в Україні, Київ, 28-31 травня 2019 р.: збірка тез доповідей.- K., 2019.- 120 с.
Ф І З И К А. Х І М І Я
36 532.783 Лев Б.І. Рідкокристалічні колоїди: деякі аспекти теорії / Б.І. Лев, О.М. Товкач, С.Б. Чернишук.- К., 2018.- 366 с.- (Проект «Наукова книга»).
К О С М О Н А В Т И К А
37 629.78(063) Космические технологии: настоящее и будущее: 7-я Международная конференция, Днипро, Украина, 21- 24 мая 2019 г.= Space Technologies: Present and Future: 7th Intern. Conf.,Dnipro, Ukraine, May 21-24, 2019: [буклет].- Днипро, 2019.- 26 c.
38 629.78(063) Космические технологии: настоящее и будущее: 7-я Международная конференция, Днипро, Украина, 21-24 мая 2019 г.: тезисы докладов= Space Technologies: Present and Future:7th Intern. Conf., Dnipro, Ukraine, May 21-24, 2019: presentations theses.- Днипро, 2019.- 194 с.
39 629.78(06) Наука для космічної промисловості: інформаційний бюлетень Координаційної ради з організації спільних робіт ДП «КБ «Південне» і наук. установ НАН України. Вип. 1 / редкол.: О.В. Дегтярьов (гол.) та ін.- Дніпро, 2018.- 120 с.
40 629.78(06) Наука для космической промышленности: информационный бюллетень Координационного совета по организации совместных работ ГП «КБ «Южное» и научных учреждений НАН Украины. Вып. 2.- Днипро, 2018.- 94 с.