Науково-технічна бібліотека. Нові надходження

Б Ю Л Е Т Е Н Ь НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ
 У БIБЛIОТЕКУ ГАО НАН України за II півріччя 2018 р.

ІСТОРІЯ
1 Т3(2Ук) Горобець В. Світанок української держави: люди, соціум, влада, порядки, традиції/ Віктор Горобець.- Х., 2017.- 448 с.-(Громадський просвітницький проект “LIKБЕЗ. Історичний фронт”).
2 Т3(2Ук) Українські жінки у горнилі модернізації/ під заг. ред. О. Кісь.- Х., 2017.- 304 с.- (Громадський просвітницький проект “LIKБЕЗ.Історичний фронт”).
К У Л Ь Т У Р А . Н А У К А . О С В І Т А
3 001(091) Брайсон Б. Коротка історія майже всього на світі: від динозаврів і до космосу: пер. з англ./ Білл Брайсон.- К., 2018.- 472 с.
4 Ч-214 Київський національний університет ім. Т. Шевченка (1834- 2014): [180 років]: [буклет].- К., 2014.- [40 с.].
5 Ч-214 Підсумки роботи за 2018 рік / Комітет з Держ. премій України в галузі науки і техніки.- К., 2018.- 18 с.
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
6 Ш4/6 Дашвар Л. Ініціація: роман / Люко Дашвар.- Х., 2018.- 416 с
7 Ш4/6 Дашвар Л. Покров: роман / Люко Дашвар.- 2-ге вид.- Х., 2018.- 384 с.
8 Ш4/6 Доускова І. Гордий Будьщо: роман: пер. з чес. / Ірена Доускова.- К., 2015.- 136 с.
І Н Т Е Л Е К Т У А Л Ь Н А   В Л А С Н І С Т Ь
9 347.77/.78 Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку/ Ю.М. Капіца.-К.,2017.- 664 с.
МАТЕМАТИКА
10 51(0:01) Леонід Андрійович Пастур: [біобібліорафічний покажчик]/ уклад. Г.М. Фельдман; Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України.- К., 2017.- 62 с., 7 с. іл.- (Біобібліографія вчених України).
А С Т Р О Н О М I Я .  А С Т Р О Ф I З И К А
11 52(059) Астрономічний календар на 2019 р. Вип.65/ Редкол.: А.П. Відьмаченко (гол.ред.) та ін.- К., 2018.- 288 с.
12 52(092) Астрономы России (1917-2017)/ науч. ред. А.М. Черепащук.- Казань, 2017.- 568 с.
13 520.1 Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до [міжнародного] визнання /[упоряд.: А.О. Корсунь, І.П. Крячко]; за ред. Я.С. Яцківа.- К., 2018.- 376 с.
14 520.1 Jagiellonian University in Krakow. Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science/ ed. by N. Frodyma et al.- Krakow,2015.- 82 p.
15 521.9 Results of processing of digitized astronomical photographic plates/ comp. by V. Andruk.- Riga, 2018.- 58 p.
М А Т Е Р I А Л И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Й
16 52(063) Астрономія і сьогодення: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції, м. Вінниця, 12 квітня 2018 р. / ред. В.Ф. Заболотний.- Вінниця, 2018.- 185 с.
17 52(063) Сборник трудов конференции «Звезды и спутники», посвящ. 100-летию со дня рождения А.Г. Масевич / под ред. Б.М. Шустова, Д.З. Вибе.- М., 2018.- 440 с.- (Научные труды ИНАСАН РАН).
18 52(063) Сборник трудов мемориальной конференции 2018 г., посвящ. памяти академика А.А. Боярчука / под ред. Д.В. Бисикало, Д.З. Вибе.- М.: Янус-К, 2018.- 444 с.- (Научные труды ИНАСАН РАН).
19 52(063) Astronomy and Space Physics in Kyiv University: International Conference, Kyiv, May 29 - June 01, 2018: book of abstracts= Астрономія та фізика космосу в Київському університеті: Міжнародна конф. в рамках Днів науки в Україні, Київ, 29 трав.- 01 черв., 2018 р.: збірка тез доповідей.- К., 2018.- 119 с.
20 52(063) Odessa International Astronomical Gamow Conference-School.
18th Odessa International Astronomical Gamow Conf.- School “Astronomy and Beyond: Astrophysics, Cosmology, Cosmomicrophysics, Astroparticle Physics, Radioastronomy and Astrobiology”, Odessa, Aug.12-18,2018: Program and Abstracts.- Odessa, 2018.- 58 p.
Т Е Х Н I К А
21 621.396.96 Ткаченко В.Н. Методы определения координат источников радиоизлучения в многопозиционных комплексах пассивной локации/ В.Н. Ткаченко, Р.Л. Пантеев, Е.К. Поздняков.- К.,2018.- 240 с.- (Проект «Наук. книга»).
К О С М О Н А В Т И К А
22 629.78(06) Космічні дослідження в Україні (2016-2018): звіт до COSPAR/ наук. ред. О.П. Федоров; Ін-т космічних досліджень НАНУ та ДКА України.- К., 2018.- 168 с.
23 629.78(063) Ukrainian Conference on Space Research.
18th Ukrainian Conference on Space Research, Kyiv, Sept. 17-20,2018: abstracts.- K., 2018.- 150 p.