Науково-технічна бібліотека. Нові надходження

Б Ю Л Е Т Е Н Ь НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ
У БIБЛIОТЕКУ ГАО НАН України за II півріччя 2016 р.

Історія
1 Т3(2Ук) Антонов-Овсеенко А.А. Три войны России с Украиной.- Х., 2016.- 346 с.
2 Т3(2Ук) Вечерський В. Замки та фортеці України.- К., 2015.- 152 с.
3 Т3(2Ук) Гирич І. Київ: люди і будинки.- К., 2015.- 432 с.
4 Т3(2Ук) Національна парадигма сталого розвитку України/ за заг. ред. Б.Є. Патона; Держ. установа «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».- 2-ге вид., перероб. і доп.- К., 2016.- 72 с.
Культура. Наука. Освіта
5 Ч-617 Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2013-2014 рр.): наук.- інформ. сист. покажч./ НБУВ; уклад.: Р.Л.Красій [та ін.].- К., 2015.- 238 с.
6 Ч-213 Матеріали 15-ї Всеукр. наук. конф. «Актуальні питання історії науки і техніки», Київ, 29 верес.- 1 жовт., 2016 р./ Л.О. Гріффен (відп.ред.); Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК, Ін-т досліджень наук.- техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ.- К., 2016.- 296 с.
7 Ч-216 Shenderovsky V. May the light o science never die/ Vasyl Shenderovsky; Inst. of Physics of the NAS of Ukraine.- K., 2016.- 388 p.- (Project “Ukrainian Sci. Book in a Foreign Language”).
8 Ч-73 Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.- практ. и теорет. сб. Вып.13/ редкол.: А.С. Онищенко [и др.].- К., 2016.- 245 с.
9 Ч-73 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Вип. 41/ Редкол.: В.Попик [та ін.].- К., 2015.- 624 с.
10 Ч-73 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Вип. 43/ Редкол.: В.Попик [та ін.].- К., 2016.- 612 с.
11 Ч-75 Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК: зі змінами та доповн. до УДК станом на 2011 р., ББК - на 1997 р./ уклад. М.Й.Ахвердова [та ін.]; Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І.Федорова".- 6-те вид., без змін.- К., 2016.- 48 с.
Художня література
12 Ш4/6 Антологія української фантастики ХІХ ст./ упоряд. Ю.Винничук.- К., 2015.- 608 с.
13 Ш4/6 Ґлаузер Ф. Чаювання трьох літніх дам: Женевський детективний роман: пер.з нім.- Х., 2015.- 223 с.
14 Ш4/6 Ґлінн А. Кривава земля: роман: пер.з англ.- Х., 2015.- 478 с.- (Карта світу).
15 Ш4/6 Келлер Г. Зелений Генріх: роман: пер.з нім.- Х., 2015.- 799 с.
16 Ш4/6 Коломійчук Б.В. Таємниця Єви: [детективні] оповідання.- Х., 2015.- 249 с.
17 Ш4/6 Лапідус Є. Шалені гроші: роман: пер. зі швед.- Х., 2016.- 607 с.- (Карта світу).
18 Ш4/6 Литовченко Т.І., Литовченко О. Шалені шахи.- Х., 2015.- 315 с.- (Історія України в романах).
19 Ш4/6 Околітенко Н.І. Повернення фараонового сина: науково-фантастичні повісті та оповідання.- К., 2015.- 608 с.
20 Ш4/6 Пекарська М.-К. Клас пані Чайки: пер. з пол.- Х., 2016.- 336 с.
21 Ш4/6 Стус В.С. Вибране/ уклад. Д.В. Стус.- Х., 2016.- 540 с.
22 Ш4/6 Стус Д. Василь Стус: життя як творчість.- 3-тє вид.- К., 2015.- 384 с.- ( Сер. «Бібліотека супротиву, бібліотека надії»).
23 Ш4/6 Тисовська Наталя. Двокнижжя: романи.- К., 2015.- 512 с.- Зміст: "Три таємниці Великого озера", "Буремна Затока" "Укус Огняного Змія".- (Серия: Проект "nova proza. ua").
24 Ш4/6 Тисовська Н. Секрети старої стрільниці: роман.- К., 2016.- 256 с.
25 Ш4/6 Українські народні казки: казки Наддніпрянщини/ упоряд. М. Зінчук.- Чернівці, 2015.- 364 с.
26 Ш4/6 Чайка Ю. Син Сонця: [казки]/ Юлія Чайка (Ю.В. Вовкодав).- Черкаси, 2015.- 48 с.
27 Ш4/6 Чемерис В.П. Амазонка; Київ-Соловки.- Х., 2016.- 507 с.
28 Ш4/6 Чемерис В.Л. Трагедія гетьмана Мазепи: роман-есе.- Х., 2015.- 475 с.- (Історія України в романах).
Економіка
29 338 Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 р.) і довгостроковому (до 2030 р.) часових горизонтах/ наук. кер. М.З. Згуровський; НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».- К., 2016.- 184 с.
Астрономія. Астрофізика
30 52(092) Виктор Амбарцумян: [посвящается 100-летию со дня рождения В. Амбарцумяна]/ сост. Э.С. Парсамян.- Ереван, 2008.- 555 с.
31 52(092) Курок О.І. Йосип Шкловський: життя космічного масштабу/ О.І. Курок, Б.О. Грудинін, М.М. Часницький .- Суми, 2016.- 76 с.
32 52(081) Пикельнер С.Б. Избранные труды.- М., 2016.- 568 с.
33 52(09) Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні: зб. наук. праць/ за заг. ред. О. Петрука.- Львів, 2016.- 669 с.
34 52(09) Яцків Я.С. Астрономічна наука та наукознавство в Україні на зламі епох: [інавгураційна лекція в НУ «Києво-Могилянська академія»].- К., 2016.- 40 с.
35 524.8 Романенко А.А. Квантовая теория гравитации (основы энергетической теории строения материального мира).- Дніпро, 2016.- 232 с.
36 520.1 Byurakan Astrophysical Observatory: [booklet].- Yerevan, 2016.- 12 p.
37 52(092) Mickaelian A. Victor Ambartsumian: life and activities.- Yerevan: Antares, 2014.- 48 p.
38 520.1 Mickaelian A. Byurakan Astrophysical Observatory: [booklet].- Yerevan, 2016.- 64 p.
Астрономія. Матеріали конференцій
39 52(063) Околоземная астрономия-2015: Тр. междунар. конф., п.Терскол, 31 авг.- 5 сент. 2015 г./ ред.: Б.М. Шустов [и др.].- М., 2015.- 324 с.
40 52(063) “Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання“: матеріали І Міжнарод. наук.- практ. конф., присвяченої 100- річчю від дня народження астрофізика Й.С. Шкловського, Глухів, 6-8 жовт., 2016 р.- Суми, 2016.- 128 c.
41 52(063) Програма та тези VIII наук. конф. "Вибрані питання астрономії та астрофізики", присвяченої пам'яті Богдана Бабія (1936- 1993), Львів, 17-20 жовтня 2016 р.- Львів, 2016.- 58 с.
42 52(063) “Actual questions of ground-based obser vational astronomy”: Int. conf., Mykolaiv, Ukraine, Sept. 26- 29, 2016: abstr. book.- Mykolaiv, 2016.- 40 p.
Геодезія
43 528.4 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць Західного геодезичного товариства УТГКТ. Вип.І (23)/ гол. ред. І.С. Тревого.- Львів, 2012.- 321 с.
44 528.4 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць Західного геодезичного товариства УТГКТ. Вип.ІІ (32)/ гол. ред. І.С. Тревого.- Львів, 2016.- 142 с.
Фізика. Механіка. Оптика
45 532.59 Вахненко В.О. Хвильова динаміка структурованих середовищ/ В.О. Вахненко, О.О. Вахненко.- К., 2016.- 227 с.- (Проект «Наукова книга»).
46 53(0:01) Наумовець Антон Григорович / Ін-т фізики НАН України.- К., 2016.- 160 с.- (Біобібліографія вчених України).
47 535.37 Multi-Photon Microscopy and Optical Recording/ Institute for Information Recording of NAS of Ukraine; V.V. Petrov, A.A. Kryuchyn, Ie.V. Beliak, A.S. Lapchuk.- K., 2016.- 156 p.
Метеорологія. Кліматологія
48 551.58 Радимен В. Плуг, мор і нафта: як людство здобуло контроль над кліматом: пер.з англ.- К., 2013.- 272 с.- ( Сер. “VIAE HUMANAE”; вип.6).
49 551.5 Силаєв А.В. Популярна метеорологія.- К., 2010.- 236 с.
50 551.5(06) Guide to Weather Observations for Ships/ Global Environment and Marine Department Japan Meteorological Agency.- 3rd ed.(March, 2015).- Tokyo, 2015.- 72 p., tabl.
Електротехніка
51 621.3 Белоус А.Г. Высокодобротные сверхвысокочастотные диэлектрики.- К., 2016.- 219 с.- (Проект «Наукова книга»).
Космонавтика
52 629.78 Алпатов А.П. Динамика космических летательных аппаратов.- К., 2016.- 488 с.- (Проект «Наукова книга»).
53 629.78(06) Космічні дослідження в Україні (2014-2016): звіт до COSPAR/ наук. ред. О.П. Федоров; Ін-т космічних досліджень НАНУ та ДКА України.- К., 2016.- 144 с.
54 629.78(06) Ukrainian Conference on Space Research. 16th Ukrainian Conference on Space Research, Odesa, Aug. 22-27, 2016: abstracts.- K., 2016.- 234 p.
Продукти харчування. Приготування їжі. Страви
55 641 Костюкович О.О. Їжа -італійське щастя: пер.з італ.- Х., 2015.- 431 с.
Біографічні дослідження
56 929 Коляда І.А., Коляда Ю. Володимир Сосюра.- Х., 2015.- 119 с.