Науково-технічна бібліотека. Нові надходження

Б Ю Л Е Т Е Н Ь НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ
 У БIБЛIОТЕКУ ГАО НАН України за I півріччя 2016 р.

Історія
1 Т3(2Ук) Тарас В.Я. Монастирські сади Галичини (Х- середина ХІХ ст.)/ Вікторія Тарас.- Львів, 2006.- 276 с.
Культура. Наука. Освіта
2 Ч-214 Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2015 році.- К., 2016.- 556 с.
3 Ч-214 Історія міжнародного співробітництва Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (1865-2015)= History of International Collaboration of Odessa I.I.Mechnikоv National University/ гол. ред. І.М. Коваль.- Одеса, 2015.- 84 с.
4 Ч-216 Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2016 року/ уклад. В.О. Цибань.- К., 2016.- 29 с.
5 Ч-213 Матеріали 14-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки», м. Львів, 8-10 жовтня 2015 р./ Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; відп.ред. Л.О. Гріффен.- К.; Львів, 2015.- 500 с.
6 Ч-21я53 Наука і культура. Україна: Щорічник. Вип. 36.- К, 2015.- 512 с.
7 Ч-215 Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип.12/ редкол.: Я.С. Яцків [та ін.].- К., 2015.- 153 с.
8 Ч-216 Науковці України − еліта держави. Т.IV./ авт.-упоряд. Я.Я.Білейчук.- К., 2015.- 328 с.
9 Ч-214 Національна академія наук України: короткий річний звіт 2015.- К., 2016.- 32 с.
10 Ч-214 Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу/ гол. ред. В.Л.Богданов.- К., 2016.- 227 с.
11 Ч-214 Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (1865-2015)/ гол. ред. І.М. Коваль .- Одеса, 2015.- 38 с.
12 Ч-214 Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. Історія та сучасність (1865- 2015)/ редкол.: І.М. Коваль (гол. ред.).- Одеса, 2015.- 964 с.
13 Ч-214 Основні наукові і науково-технічні результати досліджень в галузі астрофізики, астрономії і космології, отримані в наукових установах України в 2015 р.: Звіт про науково- організаційну роботу в 2015 р./ за ред. В.М. Шульги.- Х., 2016.- 44 c.
14 Ч-214 Основні результати роботи колективу Національного університету «Львівська політехніка» у 2015 році: матеріали до звіту ректора Ю.Я. Бобала на Конференції трудового колективу 29 грудня 2015 р.- Львів, 2015.- 96 с.
15 Ч-214 Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2015 році та основні напрями її подальшої роботи: доповідь президента НАН України Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 14 квітня 2016 року.- К., 2016.- 51 с.
16 Ч-214 Радченко А.І. Методичні рекомендації щодо присвоєння цифрових ідентифікаторів (DOI) науковим публікаціям/ А.І. Радченко, Т.М. Яцків.- 2-ге вид., доп.- К., 2016.- 24 с.
17 Ч-214 Статут Національної академії наук України (нова редакція): ідентифікаційний код 00019270.- К., 2016.- 36 с.
18 Ч-214 Adornment Masterpieces of the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine/ Ed. by A.Radchenko.- K., 2015.- [20 p.]
19 Ч-214 Universita della Svizzera italiana (USI). Institute of Computational Science: Five Year Report (2009-2014)/ ed. by M. Krynskaya. - Lugano, 2015.- 75 p.
Художня література
20 Ш4/6 Дашвар Люко. Биті є. Макар. Книга 1/ Люко Дашвар.- Харків, 2011.- 288 с.
21 Ш4/6 Дашвар Люко. Биті є. Гоцик. Книга 3/ Люко Дашвар.- Харків, 2012.- 272 с.
22 Ш4/6 Розстріляне Відродження. Золоті рядки української репресованої поезії/ уклад. С.М. Заготова.- Донецьк, 2009.- 320 c.
Екологія
23 504.064 Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ; гол. ред.: О.С. Волошкіна [та ін.]. Вип. 2(18).- К., 2015.- 113 с.
24 504.7 Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінка та наслідки/ за ред. В.І. Лялька.- К., 2015.- 284 с.
Астрономія. Астрофізика
25 52(058) Астрономический ежегодник на 2016 год. Вып.95/ ИПА РАН.- СПб., 2015.- 689 с.
26 52(059) Астрономічний календар на 2016 р. Вип.62/ Редкол.: А.П. Відьмаченко (гол.ред.) та ін.- К.,2015.- 286 с.
27 524.5 Бочкарев Н.Г. Идеи С.Б. Пикельнера в контексте современной астрофизики: материалы доклада на мемориальной конф., Москва, ГАИШ МГУ им. М.В. Ломоносова, 13- 14 дек., 2006 г./ Н.Г. Бочкарев, Р.Е. Гершберг, М.А. Лившиц.- М., 2014.- 136 с.
28 523.9 Брекке П. Наша життєдайна зірка - Сонце. Книжка фактів для дітей та юнацтва: науково- популярне видання: пер. з норвез./ Пол Брекке.- К., 2014.- 164 с.
29 52(084.4) Гарлик М.А. Иллюстрированный атлас Вселенной: пер.с англ./ Марк А. Гарлик.- М., 2012.- 304 с.
30 523.4-852 Дослідження з фізики планетних атмосфер та малих тіл Сонячної системи, екзопланет та дискових структур навколо зір/ А.П. Відьмаченко, О.С. Дєлєц, Ж.М. Длугач [та ін.].- К., 2015.- 92 с.
31 52(059) Одесский астрономический календарь на 2016 г. Вып.17.- Одесса, 2015.- 263 с.
32 524.4 Физика космоса: труды 45-й Международной студенческой научной конференции, Екатеринбург, 1-5 февр., 2016 г./ редкол.: П.Е. Захарова (отв.ред.) [и др.].- Екатеринбург, 2016.- 300 с.
33 524.3 (085) Apparent Places of Fundamental Stars 2016 (for 64 stars selected from the Sixth Catalogue of Fundamental Stars).- Heidelberg,2015.- 39 p.
34 52(06) The Astronomical Almanac for the year 2017.- Washington; Taunton, 2016.- pag.var.
35 52(058) Astronomical Phenomena for the Year 2018/ Prep.by The Nautical Almanac Office US Naval Observatory and her Majesty's Nautical Almanac Office UK.- Wash.,2015.- 80 p.
Астрономія. Матеріали конференцій
36 52(063) «Астрономія і сьогодення»: V Міжрегіональна науково-практична конференція, Вінниця, 12 квітня 2016 р.: збірник наукових праць/ наук. ред. О.В. Мозговий.- Вінниця, 2016.- 241 с.
37 52(063) Астрономія та фізика космосу в Київському університеті: Міжнар. конф. в рамках Днів науки в Україні, Київ, 24-27 травня 2016 р.: збірка тез доп.- К., 2016.- 128 с.
38 52(063) Міжнародна наукова конференція “Астрономічна школа молодих вчених“, Київ, 26-27 трав., 2016 р.: програма і тези доповідей/ під заг. ред. О.О. Железняка.- К.,2016.- 116 с.
39 52(063) International Astronomical Union. General Assembly, 28th. Programme Book of the IAU 28th General Assembly, Beijing, China, Aug. 20-31, 2012.- Beijing, 2012.- 167 p.
40 52(063) Young Scientists’ Conference (YSC). 23rd Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics, Kyiv, Apr. 25- 30, 2016: abstracts.- K., 2016.- 46 p.
Дисертації
41 52(021) Баран О.А. Структура і динаміка фотосферної конвекції Сонця на різних просторово- часових масштабах : дис. канд. фіз.-мат. наук.- К., 2016.- 140 с.
42 52(021) Вовк Е.Б. Проявления эволюции массивных звезд в спектрах галактик со звездообразованием: дис. канд. физ.-мат. наук.- К.,2016.- 115 с.
43 52(021) Зайцев С.В. Отрицательная поляризация рассеянного излучения избранных безатмосферных тел Солнечной системы: дис. канд. физ.-мат. наук.- К., 2016.- 129 с.
44 52(021) Харчук С.В. Фізичні характеристики пилу вибраних довгоперіодичних комет за результатами динамічного моделювання: дис. канд. фіз.-мат. наук.- К., 2015.- 122 с.
Геодезія
45 528.735 Космічні та геоінформаційні системи: навч. посіб./ О.О. Железняк, В.І. Зацерковний, В.С. Кислюк, О.Є. Ніколаєнко.- Ніжин, 2016.- 374 с.
Фізика. Механіка. Оптика
46 536.2 Мацевитый Ю.М. Некорректные многопараметрические задачи теплопроводности и регионально- структурная регуляризация их решений/ Ю.М. Мацевитый, А.П. Слесаренко.- К., 2014.- 295 с.- (Проект “Наукова Kнига”).
47 530.12:531.51 Общая теория относительности: признание временем/ А.Н. Александров, И.Б. Вавилова, В.И. Жданов [и др.].– К., 2015.- 332 с.
48 53(063) Програма конференції «Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем», присвяченої 70-річчю від дня заснування Ін-ту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, 25- 27 трав., 2016 р.- К., 2016.- [13 с.]
49 539.3 Современные проблемы механики: в 3-х т. Т. 1/ под ред. А.Н. Гузя.- К., 2015.- 504 с.
Електротехніка
50 621.3 Блінов І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії.- К., 2015.- 216 с.- (Проект "Наукова Книга". (Молоді вчені) )
51 621.31 Прусов С.Г. Эффективность инвестиционных проектов в электроэнергетике.- Минск, 2016.- 228 с.
Космонавтика
52 629.78(09) Обратный отсчет…3: [50 лет Институту космических исследований РАН]/ ред.-сост. С.Е. Виноградова.- М.,2015.- 408 с.
53 629.78 Україна космічна: фотоальбом Національного космічного агенства України= Space Ukraine: photo album of the National Space Agency of Ukraine.- К., 2008.- 336 с.
Математичне забезпечення
54 681.3. 06 PASC16 (Platform for Advanced Scientific Computing) Conference, Lausanne, Switzerland, June 8-10, 2016.- [Lausanne], 2016.- 155 p.
Оптичні прилади
55 681.7 Самойлов В.С. Волновые пластинки/ В.С. Самойлов, А.В.Самойлов.- К., 2015.- 76 с.
Географія
56 91 Знайома та незнайома Харківщина= Kharkiv Land: Enigma of the Familiar: фотоальбом/ авт. проекту: В.Бисов [та ін.].- 2-ге вид.- Х., 2009.- 224 с.
57 91 Рундквист Н.А. Свердловская область. Неизвестная губерния: фотоальбом/ Н.А. Рундквист, П.В. Захаров.- Екатеринбург, 2011.- 240 с.