SOC@LOC

Astronomy in Ukraine: from archaeoastronomy to high-energy astrophysics

International Scientific Conference

«Astronomy in Ukraine: from archaeoastronomy to high-energy astrophysics»

dedicated to the 75th anniversary of Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine

(July 15-17, 2019, Kyiv)

 

Scientific Organizing Committee

 

acad. of NAS of Ukraine Ya.S. Yatskiv (head);

corr. member of NAS of Ukraine V.V. Zakharenko;

corr. member of NAS of Ukraine N.G. Shchukina;

Dr. Sci. VM Ivchenko

Dr. Sci. SM Andrievsky;

Dr. Sci. B. S. Novosyadlyi;

Dr. Sci. Ya.V. Pavlenko

Dr. Sci. P.P. Berczik;

Dr. Sci. O.V. Shulga;

Dr.Sci. V.K. Tarady;

Ph.D. V.G. Kaidash

Ph.D. V.M. Efimenko;

Ph.D. M.M. Medvedski;

Ph.D. І.І. Sinyavskii;

Ph.D. I.B. Vavilova

Ph.D. S.G. Kravchuk;

Ph.D. L.M. Svachii (secretary).

 

Local Organizing Committee

 

Ph.D. S.G. Kravchuk (head);

Ph.D. Ya.O. Romanyuk;

Ph.D. O.A. Veles;

I.P. Kryachko;

V.I. Shavlovsky;

O.S. Shubina;

V.L. Kostyuchenko

M.O. Sobolenko (secretary)