Laboratory of MSSB physics: structure

 

Laboratory team

KULYK Iryna V. — PhD, senior researcher, t.a.Head of the Laboratory
ROSENBUSH Vera K. — Dr.Sc., chief researcher
KISELEV Nikolai N. — Dr.Sc., chief researcher (on a voluntary basis)
IVANOVA Oleksandra V. — Dr.Sci., senior researcher
BORYSENKO Serhii A. — PhD, researcher
ANDREEV Maksym V. — junior researcher
SHUBINA Olena S. — PhD, researcher

 

Serhii A. BORYSENKO
Nikolai N. KISELEV
Pavlo P. KORSUN
Oleksandra V. IVANOVA
Olena S. SHUBUNA
Iryna V. KULYK
Vera K. ROSENBUSH
Maksym V. ANDREEV